ഏഴാം ജീമാസ് സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യസംഭവങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഏഴാം ജീമാസ് സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യസംഭവങ്ങള്‍:- പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിലെ സ്വാഗത പ്രസംഗം, മുഖ്യപ്രഭാഷണം,അറിവിന്‍റെ പ്രാധാന്യം,അല്ലാഹുവിനോടും പ്രവാചകനോടും മുസ്ലീംകളോടുമുള്ള കടമകള്‍ മുതലായവവിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം