ഒമ്പതാം ജീമാസ് സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യവിഷയങ്ങള്‍

വിേശഷണം


പാശ്ചാത്യ മുസ്ലീംകളുടെ സാമൂഹ്യപങ്കാളിത്തം,പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങള്‍,സമൂഹത്തിലെ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങള്‍,എന്നിങ്ങനെ പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന അജണ്ടകളുടെ വിവരണം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം