പത്താം ജീമാസ് സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യവിഷയങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പത്താം ജീമാസ് സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യവിഷയങ്ങള്‍:- പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിലെ സ്വാഗത പ്രസംഗം, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം, മറ്റുപ്രഭാഷണങ്ങള്‍,തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരണം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം