പതിനൊന്നാം ജീമാസ് സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യവിഷയങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പതിനൊന്നാം ജീമാസ് സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യവിഷയങ്ങള്‍:-പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിലെ സ്വാഗത പ്രസംഗം,മുഖ്യപ്രഭാഷണം,മറ്റുപ്രഭാഷണ വിഷയങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ സമ്മേളന അജണ്ടകളുടെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം