കിത്താബു ത്വഹാറയുടെ വിവരണം-ശൈഖ് അബ്ദുല്ലാഹ് ആലുബസ്സാമിന്‍റെ ഉംദത്തുല്‍ അഹ്’കാം എന്ന ഗ്രന്ഥത

വിേശഷണം

കിത്താബു ത്വഹാറയുടെ വിവരണം-ശൈഖ് അബ്ദുല്ലാഹ് ആലുബസ്സാമിന്‍റെ ഉംദത്തുല്‍ അഹ്’കാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്ന്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം