വിശ്വാസ ദീപ്തി

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തന്‍റെ വിശ്വാസം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഇബ്’നു ഖുദാമത്തുല്‍ മുഖദിസിയാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം