അവിശ്വാസ വിശേഷണങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കല്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം