അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും ധിക്കരിക്കല്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം