ഫിഖ്ഹു സുന്ന,കിത്താബുല്‍ അസീസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം.-അദ്ധ്യായം: മയ്യിത്ത് സംസ്കരണം

വിേശഷണം

ആരാധനകള്‍, ഇടപാടുകള്‍ മുതലായ കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിധികള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അളീം ബദവിയുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്ക് അബൂ അനസ് നല്‍കിയ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം