അനുവദനീയ സമ്പാദനത്തിന്‍റെ താക്കോലുകള്‍

പ്രഭാഷകൻ : അലോദിന്‍ ബസീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

സമ്പാദ്യം അനുവദനീയ മാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെ ശേഖരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും തന്‍റെ സംരക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം