മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്‍റെ ലക്’ഷ്യം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം