ആരാധനയില്‍ ശിര്‍ക്കിന്‍റെ അപകടം

വിേശഷണം

ശിര്‍ക്കും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളും ശിക്ഷയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം