ഇസ്ലാം വഹാബിസമല്ല

പ്രഭാഷകൻ : അലോദിന്‍ ബസീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് പ്രവാചന്‍ പ്രബോധനം ചെയ്ത തനതായ ഇസ്ലാം മാത്രമാണെന്നും വഹാബിസമെന്ന പേരില്‍ ശത്രുക്കള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേരില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച പുതിയ മതം വെറും ആരോപണം മാത്രമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം