ശിയാ,റാഫിളിയ്യാ വിഭാഗങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഭാഗങ്ങളുടെ പിഴച്ച വിശ്വാസങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്‍റെ ശരിയായ കാഴ്ചപാടുകളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം