ഫിഖ്ഹുസ്സുന്ന,കിത്താബുല്‍ അസീസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം.-അദ്ധ്യായം:സകാത്ത്

വിേശഷണം

ആരാധനകള്‍, ഇടപാടുകള്‍ മുതലായ കര്‍മ്മ ശാസ്ത്രവിധികള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അളീം ബദവിയുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്ക് അബൂ അനസ് ഫ്രാന്‍ച് ഭാഷയില്‍ നല്‍കിയ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം