ഫിഖ്ഹുസ്സുന്ന,കിത്താബുല്‍ അസീസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം.-അദ്ധ്യായം:നിക്കാഹ്,വിവാഹമോചനം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിലെ കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിധികള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അളീം ബദവിയുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്ക് അബൂ അനസ് തയ്യാറാക്കിയ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം