സ്ത്രീ പള്ളിയില്‍ വെച്ച് നമസ്കരിക്കല്‍

വിേശഷണം

സ്ത്രീ പള്ളിയില്‍ വെച്ച് നമസ്കരിക്കല്‍-പാഠകുറിപ്പുകള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം