ഹിലിയ്യത്തു ത്വാലിബുല്‍ ഇല്‍’മ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഹിലിയ്യത്തു ത്വാലിബുല്‍ ഇല്‍’മ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം:-മര്യാദകള്‍ വിവരിക്കുന്ന അമൂല്യമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം തയ്യാറാക്കിയത് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഇബ്’നു ഉഥൈമീന്‍ ആണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം