വിശുദ്ധ ഖുര്‍’ആന്‍ ക്രമീകരണ പാഠം

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുരാ’ന്‍ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണിത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം