ഇമാം അഹ്’മദിന്‍റെ ഉസ്വൂലുല്‍ സുന്നയുടെ വിവരണം-

വിേശഷണം

അഹ്’ലുസുന്നത്തിന്‍റെ ഇമാമായ അഹ്’മദ് രചിച്ച പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം`സലഫികളുടെ മദ്’ഹബും പ്രവാചകന്‍റെയും സ്വഹാബത്തിന്‍റെയും മാര്‍ഗ്ഗം പിന്‍’പറ്റുന്ന അഹ്’ലുസുന്നത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം