പ്രാര്‍ത്ഥന-വിശ്വാസിയുടെ ആയുധം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം