മുസ്ലീംകളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥക്കു കാരണം

പ്രഭാഷകൻ : യസ്മീന്‍ ജിനാന്‍

പരിശോധന:

വിേശഷണം

മുസ്ലീംകളുടെ ഇന്നത്തെ പിന്നോക്കാവസ്ഥക്കു കാരണം മതം യഥാവിധി പ്രബോധനം ചെയ്യാത്തതാണെന്നും അല്ലാഹു നിര്‍ദ്ദേശിച്ച സുപ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെന്നും ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം