മുസ്ലീം സമൂഹം ഇന്ന്

പ്രഭാഷകൻ : യസ്മീന്‍ ജിനാന്‍

പരിശോധന:

വിേശഷണം

മുസ്ലീം സമുദായത്തിന്‍റെ ഇന്നത്തെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം