കടം അപകടം

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

കടങ്ങളും അനുബന്ധമായുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളും ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം