അമുസ്ലീംകളോട് സാദൃശ്യം പുലര്‍ത്തല്‍

പ്രഭാഷകൻ : യസ്മീന്‍ ജിനാന്‍

പരിശോധന:

വിേശഷണം

വ്യക്തമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ച മുസ്ലീം സമുദായം ഇന്ന് മിക്ക കാര്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിലെ അപകടങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം