സാഹോദര്യം-ഇസ്ലാമില്‍

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ആലീതിഷ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ സാഹോദര്യബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അതിന് ഉദാത്തമാതൃകയായ മുഹാജിറുകള്‍ക്കും അന്‍’സാറുകള്‍ക്കും ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധവും വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം