പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി

വിേശഷണം

പുതുവത്സരാഘോഷവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന മറ്റുപരിപാടികളും അനിസ്ലാമിക സംസ്കാരവുമായു യോജിപ്പുള്ളതിനാല്‍ മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് അതില്‍ പങ്കാളികളാവാന്‍ പാടില്ല.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം