വിശ്വാസ ദാര്‍ഢ്യം

വിേശഷണം

ഉഹ്’ദ് യുദ്ധത്തില്‍ പ്രവാചകനും വിശ്വാസികളും അനുഭവിച്ച പരീക്ഷണങ്ങളും അവര്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച വിശ്വാസ ദാര്‍ഢ്യവും വിവരിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ:

പരിഭാഷാ കേന്ദ്രം-അംഗോറിയ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം