അല്ലാഹു എവിടെ?

വിേശഷണം

ഏഴ് ആകാശങ്ങള്‍ക്കു മുകളിലായി മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു.അവന്‍ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസം ശരിയല്ല എന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം