സൂറത്തു നബഇന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

സൂറത്തു നബഇന്‍റെ തായ്’ലന്‍റി ഭാഷയിലുള്ള വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം