നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക

വിേശഷണം

അല്ലാഹു മനുഷ്യന് നല്‍കിയ മഹാ അനുഗ്രഹമായ നാവ് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം