ശരിയായ വിശ്വാസം-ഉസ്വൂലുല്‍ ഈമാന്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങളും ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം