ഖബര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന്‍റെ മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

ഖബര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന്‍റെ ഉപകാരങ്ങളും അതിലെ ബിദ്’അത്തുകളും ശിര്‍ക്കും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം