പള്ളികള്‍ ഖബറുകളാക്കല്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിര്‍മ്മിച്ച പള്ളികള്‍ ഖബറുകളാക്കി അവയെ ആരാധിക്കുനതിലെ അപകടങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം