വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രധാന്യവും ആശയവും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം