ഹജ്ജിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്‍റെ രൂപം, വിധികള്‍,നിബന്ധനകള്‍,മൂന്ന് ഇനങ്ങള്‍ എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം