ഇസ്ലാം ദുര്‍ബലമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമില്‍ നിന്നും പുറത്തുപോകാന്‍ ഇടയാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം