ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നതിന്‍റെ നിബന്ധനകളും ആശയവും പ്രാധാന്യവും

വിേശഷണം

ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നതിന്‍റെ നിബന്ധനകളും ആശയവും പ്രാധാന്യവും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം