നോമ്പിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം

വിേശഷണം

നോമ്പിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം,മര്യാദകള്‍, നിബന്ധനകള്‍,യാഥാര്‍ത്ഥ്യം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം