വുദുവിന്‍റെയും നമസ്കാരത്തിന്‍റെയും ശരിയായ രൂപം

വിേശഷണം

നമസ്കാരം,ബാങ്ക്,വുദു എന്നിവയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകളും സ്ഥാനവും വിധികളും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം