നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലീംകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നോമ്പിന്‍റെ വിധികള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം