റമദാനിലെ ചികിത്സകളെ കുറിച്ചുള്ള ഫത്’വകള്‍

വിേശഷണം

റമദാനിലെ ചികിത്സകളെ കുറിച്ചുള്ള ഫത്’വകള്‍:- പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി മതവിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം