ദാമ്പത്യജീവിതം

പ്രഭാഷകൻ : അലോദിന്‍ ബസീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന് ദമ്പതിമാര്‍ പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട കടമകളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം