മുസ്ലിമിന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രധാന്യം

വിേശഷണം

സമയം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം