പാപമോചനത്തിനായി ധൃതികാണിക്കുക

പ്രഭാഷകൻ : നസീം ഹലീലോഫ്തസ്

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പാപമോചനത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയും നന്മയും പാപമോചനം വഴി മരണത്തിനു മുമ്പായി മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം