ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു ബാസിന്‍റെ വിജ്ഞാനയാത്ര

വിേശഷണം

ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു ബാസിന്‍റെ വിജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്രകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായി അദ്ദേഹം സമീപിച്ച പണ്ഡിതരെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം