തറാവീഹ് നമസ്കാരം,രാത്രിനമസ്കാരം പള്ളിയില്‍ ഭജനമിരിക്കല്‍ എന്നിവയുടെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവനിലേക്ക് സാമീപ്യം ലഭിക്കുകയും അവന്‍ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത ആരാധനകളായ തറാവീഹ് നമസ്കാരം,രാത്രിനമസ്കാരം പള്ളിയില്‍ ഭജനമിരിക്കല്‍ എന്നിവയുടെ വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം