ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ വിവരണം:അഹ്’ലുസ്സുന്നത്ത് വല്‍ജമാ‍അത്തി ന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച്ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെയും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളേയും ശിര്‍ക്കിനേയും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളേയും കുറിച്ച് വിശദീക്കുന്ന കിതാബുത്തൗഹീദ് എന്ന പുസ്തകത്തിനു ശൈഖ് അബ്ദുല്ലഹ് ബ്നു ഹുമൈദ് നല്‍കിയ വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം