ഖ്ദ്റിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ ആറാമത്തേതായ ഖ്ദ്റിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ഊത്തം ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം