മാരണവും കൂടോത്രവും അവയുടെ അപകടങ്ങളും

വിേശഷണം

മാരണവും കൂടോത്ര്വും എന്താണെന്നും അവയുടെ അപകടങ്ങളും അവയില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം